W listopadzie 2016.r. Parafia podpisała w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy dotacji oraz pożyczki na realizację zadania Likwidacja niskiej emisji w budynkach Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej zlokalizowanych w Cieszynie przy ul. Chrobrego 13, ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16 i 18 oraz Plac Kościelny 4, 9 i 10

 

 Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę zewnętrznych sieci cieplnych, budowę węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych c.o. w dziewięciu budynkach. Celem projektu jest likwidacja 40 szt. pieców węglowych i jednego kotła opalanego paliwem stałym oraz podłączenie w/w budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery o następujące ilości: PM 10 – 1.503 kg/rok, PM 2,5 – 424 kg/rok, SO2 – 3.559 kg/rok, NOx – 514 kg/rok, CO2 – 179.975 kg/rok, benzo(a)piren – 1,07 kg/rok.

Planowany termin zakończenia zadania: 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 1.393.843,15 PLN

Łączne dofinansowanie:  631.539,00 PLN,

w tym:

Środki WFOŚiGW : 295.704,00 PLN

Środki NFOŚiGW: 335.835,00 PLN

 

W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie postępowania przetargowego zamawiający udziela odpowiedzi, które można pobrać TUTAJ.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na:

wykonanie robót związanych z budową węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych

Tryb zamówienia:                  przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia:             16.05.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową w Cieszynie:

- węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10, ul. Chrobrego 13,

instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16, 18, pl. Kościelnym 4, 9, 10, ul. Chrobrego 13.

 Termin wykonania zamówienia:        od dnia 04.07.2016 r. do dnia 15.08.2018 r.

 Niniejsza strona internetowa zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Dokumenty te są również dostępne w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. Kościelnym 6 w Cieszynie.

Cała dokumentacja do pobrania w formie ZIP wielkość 99 848 192 bajtów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z budową sieci cieplnych oraz węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych

Tryb zamówienia:       przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia:    22.03.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z budową w Cieszynie:

- sieci cieplnych przyłączy do budynków przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10,

- sieci cieplnych niskoparametrowych do budynków przy ul. Wyższa Brama 12, 14 i 18,

- węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10, ul. Chrobrego 13,

instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16, 18, pl. Kościelnym 4, 9, 10, ul. Chrobrego 13.

 Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitego zakończenia i rozliczenia całości robót tzn. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego ostatniego etapu robót – przewidywany termin: do dnia 15.08.2018 r..

Niniejsza strona internetowa zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Dokumenty te są również dostępne w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. Kościelnym 6 w Cieszynie.

 

Cała dokumentacja do pobrania w formie ZIP wielkość 1 813 747 bajtów 

 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na:

wykonanie robót związanych z budową sieci cieplnych oraz węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia: 17.03.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową w Cieszynie:

- sieci cieplnych przyłączy do budynków przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10,

- sieci cieplnych niskoparametrowych do budynków przy ul. Wyższa Brama 12, 14 i 18,

- węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10 i 16, pl. Kościelnym 4 i 10, ul. Chrobrego 13,

instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16, 18, pl. Kościelnym 4, 9, 10, ul. Chrobrego 13.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 04.05.2016 r. do dnia 15.08.2018 r.

Niniejsza strona internetowa zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Dokumenty te są również dostępne w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. Kościelnym 6 w Cieszynie.

Specyfikacja do pobrania (należy rozwinąć artykuł)

Cała dokumentacja do pobrania w formie ZIP wielkość 201 135 899 bajtów