Ogłoszenia parafialne

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Łk 12,35

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Jr 17,14

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145,15