Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,21

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

Dziś,  jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

  Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17