Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.  J 3,16

 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny J 3,16

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15

Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28

Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,21

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8