Ogłoszenia parafialne

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą Iz 60,2

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski Za 9,9

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. PS 145,15

 

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

 

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8.9

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk. 10,16