Ogłoszenia parafialne

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33,12

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wile powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

 

Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ef 2,19

Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Iż 43,1

Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Ps 98,2

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łk 19,10

 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11, 28

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16