Ogłoszenia parafialne

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko Flp 4,4.5

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21, 28

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21

Oznajmiono ci. człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony Jr 17,14

A to przykazanie mamy od niego, aby ten kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 J 4, 21

Zwycięstwo, które zwyciężyła świat, to wiara nasza. 1 J 5,4