Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

Panie, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja -  Ps 36,10

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko Flp 4,4.5

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10