Ogłoszenia parafialne

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Ef 2,8

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to co zginęło. Łk 19,10.

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11,28

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16

Święty, Święty, Święty jest pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia Chwały jego!. Iz 6,3

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. PS 84, 2.3

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Ps 66,20

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17