Ogłoszenia parafialne

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. Iz 42,3

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaską daje 1 P 5,5

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33,12

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami  świętych i domownikami Boga Ef 2,19

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Iz 43,1

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Ef 2,8

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to co zginęło. Łk 19,10.

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11,28