Ogłoszenia parafialne

Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny. J 10,11.27-28

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wszelkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 1 P 1,3

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.  J 3,16

 „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.”  Ps 111, 4

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15

Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28

Jeśli ziarnko pszeniczne, które spadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje,

 

lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje J 12,24

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego Łk 9,62

Bóg daje dowód swojej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8