Otwarcie dzwonnicy w Gumnach

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie w ubiegłym roku przystąpiła do odnowienia zabytkowej dzwonnicy (małego domu cmentarnego) położonej na cmentarzu w Gumnach. Decyzję o przeprowadzeniu odnowienia  budynku podjęły stosowne organy Parafii – Proboszcz i  Rada Parafialna mając na względzie nie tylko stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zdając sobie sprawę, iż zabytki są nośnikami treści kulturowych, dokumentami historii i świadkami przeszłości. Dzwonnica na cmentarzu w Gumnach szczególnie związana jest z lokalną społecznością kształtując i podtrzymując jej świadomość.

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie odnowienia tego zabytku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i Parafia podpisała stosowną umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację.

Prace remontowe związane z projektem wykonywała firma Pana Krystiana Raszki z Cieszyna, natomiast inspektorem nadzoru był Pan Marian Sitek. Prace rozpoczęto w październiku roku ubiegłego, a po zimowej przerwie wznowiono roboty pod koniec kwietnia.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

Ks. Tomasz Chudecki –  proboszcz pomocniczy - opiekun filiału

Jan Król – Prezes Rady Parafialnej

 

 

Celem projektu było odnowienie zabytkowej dzwonnicy (małego domu cmentarnego) położonej na cmentarzu w Gumnach
(będący w posiadaniu parafii) ze względu na stan techniczny obiektu i wartość kulturową.
KOMPLEMENTARNOŚĆ: w zakresie rzeczowym. Prace objęte przedmiotowym projektem zmierzają do odnowienia zabytku
kultury i zapobieganiu niszczeniu świątyni, która stanowi historyczną wartość kulturową. Inwestycja ma na celu ukazanie
istotności spuścizny kulturowej dla lokalnej społeczności.
Wartość projektu: 25 168,52 zł
Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Okres realizacji: 23.08.2012 – 31.06.2013
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Kochasz ty dom, ten stary dach,

Co prawi baśń o dawnych dniach,

Omszałych wrót rodzinny próg,

Co wita cię z cierniowych dróg?"

(Maria Konopnicka)

 

Ratowanie zabytku w Gumnach

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.

 

Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego są zabytki. Stanowią one materialny ślad przeszłości, często są także ucieleśnieniem i świadectwem jakiejś ważnej idei, budują naszą tożsamość. Pełnią również ważną rolę w kształtowaniu przyjaznego otoczenia człowieka. Zabytki, dzieła sztuki, tradycja i dorobek kulturalny stanowią ważną część naszego dziedzictwa. Stanowią o naszych korzeniach i naszej tożsamości. Dają nam odpowiedź na pytanie kim jesteśmy, kształtują naszą świadomość oraz pozwalają funkcjonować w przestrzeni fizycznej, społecznej i myślowej. Bez tożsamości trudno mówić o współpracy na rzecz przyszłości.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie świadoma roli i wartości posiadanego dziedzictwa kulturowego prowadzi już od wielu lat prace związane z ochroną i opieką na posiadanym dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami.  Wymienić tu należy duży projekt pod nazwą „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, który  został zrealizowany wspólnie z Książnicą Cieszyńską, Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie, Archiwum i Biblioteką Konwentu Zakonu Bonifratrów oraz Biblioteką Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Parafia w ramach tego projektu zabezpieczyła oraz wprowadziła do obiegu naukowego i kulturalnego zbiory słynnej Biblioteki i Archiwum  im. Tschammera.  Obecnie zamierza w podobny sposób wdrożyć projekt ratowania organów i zabytkowego prospektu organowego w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

 

Parafia zdając sobie sprawę iż zabytki są nośnikami treści kulturowych, dokumentami historii i świadkami przeszłości podejmuje także działania związane z odnową niewielkich obiektów, które szczególnie związane są ze społecznościami lokalnymi kształtującymi i podtrzymującymi ich świadomość. Takim zabytkiem jest położony na cmentarzu w Gumnach niewielki dom będący dzwonnicą, a wcześniej również tzw. marownią.

 

Cmentarz w Gumnach założony został w 1901 roku, na którym pochowano 150 osób.  W okresie od stycznia do kwietnia 1945, w trakcie działań wojennych na tymże cmentarzu pochowano 80 żołnierzy niemieckich, poległych na froncie w rejonie Strumienia i Czechowic. Jesienią 1997 roku mogiły zostały ekshumowane, zaś szczątki poległych przeniesione zostały do wspólnej mogiły do Siemianowic Śląskich. W 1905 roku wzniesiono na cmentarzu dzwonnicę. Zarówno cmentarz jak i dzwonnica (mały dom murowany) jest zabytkiem wpisanym do ewidencji zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Dębowiec.

 

Mały dom na cmentarzu wiejskim w Gumnach jest charakterystyczny dla niewielkich cmentarzy na ziemi cieszyńskiej. Wraz z zainstalowanym dzwonem w wieży, pełnił określone funkcje dla lokalnej społeczności  Gumien. Bicie dzwonu ostrzegało mieszkańców o klęsce żywiołowej. Śmierć  mieszkańca wsi, niezależnie od przynależności wyznaniowej,  w sposób tradycyjny ogłaszało bicie dzwonu (jedyna dzwonnica i cmentarz we wsi). Z uwagi na ogólny stan techniczny, dla utrzymania dotychczasowych  funkcji budynku (dzwon, charakterystyczny element krajobrazowy) wymagane jest przeprowadzenie prac remontowo-odnawiających.

 

Decyzję o przeprowadzeniu odnowienia  budynku podjęły stosowne organy Parafii – Proboszcz i  Rada Parafialna. Przeszkodą jest brak dostatecznych środków finansowych. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej został opracowany, na odnowienie budynku, wykaz niezbędnych robót budowlanych wraz z przedmiarem i kosztorysem. Zakres planowanych robót uwzględnia odtworzenie substancji budynku, a przez to przywrócenie jego pierwotnych funkcji. Z budżetu parafialnego na realizację przedsięwzięcia zaplanowano  8 tys. zł. Kosztorys inwestorski wraz z kosztami ogólnymi przewiduje nakłady ponad 25 tys. zł. Dla zrealizowania przedsięwzięcia wymagane jest zewnętrzne finansowanie na poziomie 18 tys. zł.

 

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie odnowienia małego domu na cmentarzu w Gumnach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i Parafia podpisała stosowną umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację. Celem podstawowym operacji jest ocalenie od zniszczenia zabytkowego budynku cmentarnego i tym samym zachowanie krajobrazu małego cmentarza z charakterystycznym budynkiem tworzącym niepowtarzalny widok na tle gór, w tym wzniesienia Kamieniec.

Foto. 1. Cmentarz w Gumnach z charakterystycznym małym domem na tle Kamieńca

Równocześnie Parafia wskazuje na dwa  dodatkowe cele, jakie zamierza osiągnąć  przy realizacji operacji:

-          podtrzymanie tradycji wsi cieszyńskiej bicia w dzwon w przypadku śmierci mieszkańca wsi lub wystąpienia klęski żywiołowej,

-          integracja społeczności wiejskiej wokół przedsięwzięcia odnowienia zabytku niezależnie od przynależności wyznaniowej – pogłębienie ekumenizmu na ziemi cieszyńskiej.

Parafia, zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą, dokona wyboru wykonawcy na przeprowadzenie odnowienia i podpisze z nim umowę na wykonanie robót budowlanych. Równocześnie w społeczności wsi Gumna, jak również na terenie całej Parafii  przeprowadzi się akcję informacyjną o zaplanowanym przedsięwzięciu. Z przebiegu operacji prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna. Na zakończenie operacji Parafia planuje uroczyste otwarcie odnowionego budynku. Zaproszeni zostaną mieszkańcy wsi Gumna. Uroczystość poprzedzi dzwonienie w odnowionym budynku. Zostanie zaprezentowany odnowiony zabytek, dokumentacja z prac oraz wskazanie na UE w finansowaniu przedsięwzięcia.

(JK)

 

Zdjęcia udostępnił Pan Edward Figna

Foto.2. Zawilgocenia i zniszczenia w budynku

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie poszukuje wykonawcy na odnowienie małego domku na cmentarzu wiejskim w Gumnach - prace budowlane. Poszukujemy również oraz osoby do prowadzeniu nadzoru inwestorskiego przy pracach.

Oferty składać można do 31 sierpnia 2012r. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 20 września 2012r. Kosztorys inwestorski dostępny jest w Kancelarii parafialnej parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pl. Kościelny 6.

Zapraszamy do współpracy.