Informujemy, że w piątek 13 września o godz. 17 w sali konfirmacyjnej budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Cieszynie Plac Kościelny 6 (II piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne tegorocznych konfirmantów wraz z rodzicami (opiekunami).

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy. 

 

  

 

Z powodu wyładowania atmosferycznego w kościele Jezusowym awarii uległy urządzenia do rejestracji i transmisji nabożeństw.

Informujemy, że w niedzielę 1 września nie będziemy transmitować nabożeństwa.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do kościoła Jezusowego

 

Informujemy, że Kancelaria Parafialna w piątek 16 sierpnia jest nieczynna.

Telefon dyżurny 502 161 085 - ks. Tomasz Chudecki.

Telefon dyżurny 509 427 345 - Grzegorz Łośko.

Życzymy miłego świętowania długiego weekendu.

 

Tegoroczny 156 już Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się w Parafii EA w Lędzinach-Hołdunowie w dniu 20.06.2019 r. Wśród 146 delegatów z całego kraju była też delegacja z naszej Parafii w Cieszynie: ks. Łukasz Gaś, ks. Marcin Podżorski, Małgorzata Wacławik-Syrokosz, Jan Król, Tomasz Cendrowski, i Józef Rucki.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu BPGA ks. Daniel Ferek. Powitał zebranych, w tym księży biskupów: Mariana Niemca, Adriana Korczago, Pawła Hause, Prezesa Synodu ks. dr Adama Malinę, przedstawicieli Konsystorza oraz Diakonatu Eben-Ezer. Zebranie rozpoczęto modlitwą.

Po zatwierdzeniu porządku obrad zapoznano zebranych z protokołem z poprzedniego Zjazdu. Następnie Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy w minionym roku, ostatnim roku kadencji. Zarząd oprócz dbałości o właściwe i terminowe wykorzystanie środków przez parafie, zabiegał także o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł – samorządowych i zagranicznych. Z tych środków skorzystały np. parafie w Ostródzie, Nidzicy, Lublinie.

Delegaci zostali zapoznani z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac remontowo – konserwacyjnych w parafiach w 2018 roku.

Podsumowując pracę Zarządu Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha, podziękował za jego 5-letnią działalność, podkreślając duże zaangażowanie członków a także reprezentację na spotkaniach w Niemczech. W międzyczasie wybrano i zatwierdzono Komisję Skrutacyjną w składzie: ks. Marcin Podżorski, ks. Adam Grajcar, ks. Marek Michalik, p. Renata Staniek.

Pani Anna Czudek przedstawiła wyniki tegorocznej zbiórki na BPGA. Zebrano 270 723,00 zł. Z diecezji Cieszyńskiej wpłynęło 123 550,00 zł. Wpłynęły również ofiary od konfirmantów z Diecezji Cieszyńskiej 9240,00 zł oraz z Diecezji Katowickiej 1500,00 zł.

Zaproponowano, a następnie zatwierdzono następujący podział środków:

Diecezja Cieszyńska: Diakonat Eben – Ezer 5 000,00 zł, par. Istebna 30 000,00 zł, par. Wieszczęta –Kowale 20 000,00 zł. Diecezja Katowicka: par. Częstochowa 15 000,00 zł, par. Bytom 15 000,00 zł, par. Studzionka 25 000,00 zł, par Świętochłowice 10 000,00 zł, par. Czerwionka 5 000,00 zł, par. Orzesze 25 000,00 zł. Diecezja Mazurska: par. Nidzica 15 000 zł, par. Ostróda (Łęguty) 5 000,00zł, par. Szczytno (Rańsk) 8 000,00 zł. Diecezja Pomorsko – Wlkp.: par. Sopot15 000,00 zł, par. Słupsk 15 000,00 zł, Diecezja Warszawska: par. Lublin 15 000,00 zł, par. Tomaszów Mazowiecki 15 000,00 zł, Diecezja Wrocławska: par. Luboń 25 000,00 zł.

Ponadto z ofiary konfirmantów oraz zebranych środków postanowiono przeznaczyć 10 000,00 zł na Warsztaty Muzyczne oraz 10 000,00 zł na pokrycie kosztów przejazdu na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Suwałkach.

Zgłoszone potrzeby w wys. prawie 700 000 zł znacznie przekraczały rozdzielone środki.

Przedstawiciele obdarowanych parafii podziękowali za otrzymaną pomoc.

Podział środków został zatwierdzony podobnie jak i sprawozdanie Zarządu za 2018 rok. Zarządowi udzielono absolutorium.

W drugiej części Zjazdu przystąpiono do wyboru Prezesa BPGA i Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję. Wybory prowadzili Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha i ks. radca Janusz Staszczak. Nowym Prezesem został ks. Marcin Makula. Drugim z kandydatów był ks. Karol Macura. Członkami nowego Zarządu zostali: ks. Daniel Ferek - wiceprezes, ks. Mirosław Sikora - sekretarz, p Anna Czudek – skarbnik.

Pozostałymi kandydatami byli: ks. Łukasz Gaś, ks. Marek Loskot, ks. Dawid Banach. Obrady zakończono modlitwą.

Po obradach zgromadzeni udali się do Kościoła Świętej Trójcy na uroczyste dziękczynne nabożeństwo, które prowadził ks. Daniel Ferek. Kazanie wygłosił Prezes Synodu ks. dr Adam Malina. Nawiązał do 249 letniej historii Parafii EA w Lędzinach-Hołdunowie. Bp. Marian Niemiec wprowadził w urząd nowy Zarząd BPGA. W liturgii uczestniczyli bp. Marian Niemiec i bp. Adrian Korczago oraz ksieża Marcin Makula, Daniel Ferek, Mirosław Sikora. Oprawą nabożeństwa były pieśni nr 369, 824, 833, 783, 311.

Następny Zjazd odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.

Józef Rucki

Foto: Mirosław Leszczyk

Galeria zdjęć TU

Informujemy, że w czwartek 5 września w godzinach godz. 16.00-18.00 w Kancelaria Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Cieszynie Plac Kościelny 6 można jeszcze zapisać na naukę konfirmacyjną. 

Zapraszamy wszystkich, którzy nie zdołali zapisać się w czerwcowym terminie.

 

Zapisujemy młodzież z roczników 2005 i 2006, kończącą VII klasę szkoły podstawowej

Do zapisu prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).

Prosimy o przedstawienia zaświadczenia od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Konfirmant ochrzczony poza naszą parafią proszony jest o przedstawienie przy zapisie odpisu aktu chrztu.

Konfirmant należący do innej parafii powinien przedstawić pisemną zgodę proboszcza swojej parafii na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

  

 

Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz szósty ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania stypendium  dla uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży oraz zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Stypendium im. bpa Tadeusza Szurmana

Znalezione obrazy dla zapytania 2 maja wolne

Informujemy, że Kancelaria Parafialna w czwartek 2 maja jest nieczynna.

Telefon dyżurny 509 427 345 - Grzegorz Łośko.

Życzymy miłego świętowania długiego weekendu.

 

Wielka Sobota to kolejny dzień wyciszenia, który przypomina, że Jezus spoczął w grobie. Dzwony w kościołach milczą.

Wielka Sobota


A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło, i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień, i odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Mt  27, 57-66


Wielka Sobota to dzień ciszy, zadumy i przygotowania do Wielkanocy. Przed południem w niektórych parafiach odprawiane są nabożeństwa na cmentarzach.

Młodzi ewangelicy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną gromadzą się na spotkaniu modlitewnym nazywanym „Bezsenną nocą". Jest ono organizowane cyklicznie od 1998 r.

W czterogodzinnym programie uczestniczy corocznie około 600–800 młodych osób z południowej Polski. Tegoroczna „Bezsenna noc" rozpocznie się 20 kwietnia, o godz. 20.00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu.

Wielkosobotnie rozważanie: "Obecny w nieobecności".
ks. prof. Marek Jerzy Uglorz

Wielka Sobota wydaje się być jedynym dniem w historii świata, w którym Bóg zawiesił swoją działalność. W ten dzień Jezus spokojnie śpi snem śmierci. Nic się nie dzieje. Nawet Bóg jest bezczynny, skoro swemu umiłowanemu Synowi pozwala pozostawać w grobie. W końcu jest sabat, a więc dzień odpocznienia.

I my w jakiś sposób odpoczywamy w ten dzień. Po przeżyciach Wielkiego Piątku, po gwarze i tumulcie wydarzeń, mających związek z ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. a przed pierwszym dniem tygodnia, dniem ogłoszenia światu radosnej Ewangelii Zmartwychwstania Pańskiego, odpoczywamy kontemplując człowieczy los. A że ów los nierozerwalnie jest złączony z cierpieniem, umieraniem i grobem, przeto Wielka Sobota naprawdę jest tym dniem odpoczynku ludzkiej duszy w świecie pełnym wrażeń, chwilą refleksji nad własnym życiem i przyszłością.

Świat odpoczywa, czy jednak odpoczywa Bóg? Czy fakt, że Józef z Arymatei pochował Nauczyciela z Galilei w swoim nowym grobie i zatoczył przed ów grób ciężki kamień, oznacza że Bóg nie może już działać? Czy w ogóle ów kamień u wejścia do grobu Jezusa świadczy o tym, że człowiek zamknął Bogu drogę do swojego świata, pełnego egoizmu i nienawiści, zła, chamstwa, przemocy i niesprawiedliwości. Czy Bóg naprawdę już nic nie może, a dla nas nie ma już żadnej nadziei? czytaj dalej

Wielki Piątek to pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, dzień refleksji i zadumy pod krzyżem Zbawiciela.


Wielki Piątek

W Wielki Piątek luteranie, podobnie jak wszyscy chrześcijanie wspominają cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa, jego poświęcenie się dla ludzi. Bóg stał się człowiekiem, tak bardzo, że nawet doświadczył odrzucenia, cierpienia i umierania. Doszło do szczególnego spotkania Boga z człowiekiem.

Równocześnie Wielki Piątek zapowiada zmartwychwstanie i przypomina, że cierpienie oraz śmierć zostały przez Chrystusa przezwyciężone. Dzięki Bożej miłości i okazanej łasce możemy ponownie zobaczyć, że Bóg jest z nami, Bóg cierpi, Bóg w Chrystusie idzie dla człowieka na śmierć i dokonuje zbawienia. Bez ofiary Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo traci sens, podobnie jak zmartwychwstanie.

Wielki Piątek to najważniejsze luterańskie święto, które koncentruje myśli wierzących na krzyżu Chrystusa. Ks. dr Marcin Luter w swojej teologii krzyża powiązał zwiastowanie krzyża z całą teologią chrześcijańską i domagał się interpretacji tradycji teologicznej w świetle śmierci Chrystusa. Nie oznacza to pominięcia wcielenia Syna Bożego i narodzin Jezus czy też pomniejszenia znaczenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, lecz wskazuje na optykę w jakiej powinny być on postrzegane.


„Przed Reformacją śmierć krzyżową Chrystusa rozumiano jako ofiarę złożoną Bogu. Luter uczył, że śmierć Jezusa jest nie tylko ofiarą złożoną Bogu, lecz także darem Bożym dla człowieka. Bóg świat sam z sobą pojednał (2 Kor 5, 19). Wyznaczył Chrystusa na ofiarę przebłagania. Inicjatywa zbawienia człowieka była i jest w ręku Boga. Bóg z miłości ofiarował człowiekowi krzyż Golgoty. W krzyżu, pojmowanym jako dar Boży dla człowieka, ofiarowane zostały ludzkości wszystkie zbawienne dary, a mianowicie: pojednanie, wyzwolenie, usprawiedliwienie itp.” (ks. prof. Manfred Uglorz)

Więcej o teologii krzyża tutaj


Atmosfera Wielkiego Piątku jest w Kościele ewangelicko-ausgburskim niepowtarzalna. To dzień wyciszenia i zatrzymania się, który pozwala przygotować się do Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.

 
W kościołach w całym kraju dominuje czerń, krzyż przesłonięty jest kirem na znak żałoby, a dzwony kościelne milczą (zabrzmią dopiero w niedzielę wielkanocną). W wielu parafiach odprawiane są dwa nabożeństwa. Liturgia nabożeństwa przystosowana jest do znaczenia święta: czytane są fragmenty Męki Pańskiej, śpiewane pieśni pasyjne oraz recytowane naprzemiennie słowa "Ludu mój Ludu, cóżem Ci uczynił”.


W tym dniu całe rodziny przystępują do Komunii Świętej (Eucharystii). Właśnie w Wielki Piątek Sakrament Ołtarza nabiera wyjątkowej treści przypominając o doskonałej i niepowtarzalnej ofierze złożonej przez Chrystusa na Golgocie, a także o realnej obecności Ukrzyżowanego wśród ludzi.

W parafiach ewangelickich nie ma tradycji budowania grobu Chrystusa czy też święcenia pokarmów, lecz Wielka Sobota podtrzymuje zadumę i wyciszenie Wielkiego Piątku, podkreślając spoczynek Jezusa w grobie.

Dla polskich ewangelików Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu domach przestrzega się postu (choć nie jest on nakazany), rezygnuje się z oglądania telewizji, słuchania radia i korzystania z internetu.

 „Bóg jest Bogiem dźwigającym. Syn Boży nosi ludzkie ciało i dlatego niósł krzyż, niósł wszystkie nasze grzechy i przez niesienie dokonał pojednania”. (ks. Dietrich Bonhoeffer)

żródło:www.luteranie.pl

Wielki Czwartek jest w Kościele pamiątką ustanowienia przez Chrystusa Komunii Świętej (Eucharystii) nazywanej także Sakramentem Ołtarza lub Wieczerzą Pańską.W tym dniu odprawiane są nabożeństwa wieczorne, podczas których wspomina się wydarzenie, które - nazwane Ostatnią Wieczerzą - miało miejsce w Jerozolimie.

Jest to w liturgii Kościoła dzień radości i wdzięczności. Ołtarz jest nakryty na biało, a wierni w zborze śpiewają radosne: "Chwała Bogu na wysokościach". W czasie tego hymnu dzwony dzwonią po raz ostatni. Będą milczeć aż do Wielkiej Nocy.

Luteranie wierzą,  że Komunia Święta jest sakramentem, to znaczy ustanowionym przez Jezusa Chrystusa widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej oraz, że jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa, w chlebie i winie i pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa dana chrześcijanom.

Zgodnie z ustanowieniem Chrystusa, Komunia Święta jest udzielana wszystkim wierzącym pod dwiema postaciami – chleba i wina. Tradycyjnie wierni uczestniczą w Komunii Świętej przy ołtarzu przyjmując postawę klęczącą.   

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce dopuszcza u siebie do Komunii Świętej nie tylko ewangelików reformowanych i metodystycznych, z którymi jest w tzw. wspólnocie ambony i ołtarza, ale także wszystkich chrześcijan, którzy wierzą w realną obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza.

Słowo na Wielki Czwartek

W Komunii Świętej dostępujesz wspólnoty z Chrystusem. Obrazem jej jest podzielony chleb i rozdzielone wino. Jest to bowiem społeczność z Chrystusem Umęczonym, którego ciało zostało rozdarte i krew przelana z powodu moich i twoich grzechów i zdrad. W Wieczerzy Świętej stajesz się uczestnikiem Męki Pańskiej i łaski jaką śmierć Zbawiciela wyjednała dla ciebie i dla mnie.

Przystępując z zaufaniem i z miłością do Zbawiciela w Sakramencie Ołtarza, dostępujesz Jego błogosławieństwa, odpuszczenia grzechów i win, a w następstwie tego najwspanialszej radości, jakiej możesz dostąpić, najgłębszego pokoju i nadziei życia tylko z Nim.

Przyjmuj więc zawsze godnie Ciało i Krew Pańską i przygotowuj się do tego należycie. Rozważaj przedtem w modlitwie ten Sakrament, czytaj Słowo Boże, aby poruszyło twe serce i upewniło cię, co istotnie przeżyjesz uczestnicząc w Komunii Świętej.

W Komunii, którą Pan ustanowił w dniu Wielkiego Czwartku, dostępujesz również społeczności z Duchem Świętym. Zadaniem Ducha Świętego jest budowanie społeczności wierzących czyli Kościoła. Jesteś członkiem Kościoła. W Wieczerzy Świętej Duch Święty utrwala twą społeczność z Ojcem i z Jezusem Chrystusem, a także ze wszystkimi uczestnikami Stołu Pańskiego. Przeżycie tej społeczności, świadomość, że wszystko co nas dzieliło, jest zażegnane, radość rodziny Bożej jest wielkim dziś dla nas szczęściem.

Więc nie wolno lekceważyć i omijać tej szczególnej wspólnoty jaką jest Kościół w Wieczerzy Świętej. Dlatego uczestniczenie w tym Sakramencie nie może być kwestią tradycji, tylko świątecznej okoliczności, przymusem, ale potrzebą każdego wierzącego serca, które często szuka społeczności ze swym Ojcem.

Obyś i Ty doznał szczęścia prawdziwej społeczności z Bogiem Ojcem w tym Sakramencie.

źródło: www.luteranie.pl