Tegoroczny 156 już Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się w Parafii EA w Lędzinach-Hołdunowie w dniu 20.06.2019 r. Wśród 146 delegatów z całego kraju była też delegacja z naszej Parafii w Cieszynie: ks. Łukasz Gaś, ks. Marcin Podżorski, Małgorzata Wacławik-Syrokosz, Jan Król, Tomasz Cendrowski, i Józef Rucki.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu BPGA ks. Daniel Ferek. Powitał zebranych, w tym księży biskupów: Mariana Niemca, Adriana Korczago, Pawła Hause, Prezesa Synodu ks. dr Adama Malinę, przedstawicieli Konsystorza oraz Diakonatu Eben-Ezer. Zebranie rozpoczęto modlitwą.

Po zatwierdzeniu porządku obrad zapoznano zebranych z protokołem z poprzedniego Zjazdu. Następnie Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy w minionym roku, ostatnim roku kadencji. Zarząd oprócz dbałości o właściwe i terminowe wykorzystanie środków przez parafie, zabiegał także o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł – samorządowych i zagranicznych. Z tych środków skorzystały np. parafie w Ostródzie, Nidzicy, Lublinie.

Delegaci zostali zapoznani z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac remontowo – konserwacyjnych w parafiach w 2018 roku.

Podsumowując pracę Zarządu Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha, podziękował za jego 5-letnią działalność, podkreślając duże zaangażowanie członków a także reprezentację na spotkaniach w Niemczech. W międzyczasie wybrano i zatwierdzono Komisję Skrutacyjną w składzie: ks. Marcin Podżorski, ks. Adam Grajcar, ks. Marek Michalik, p. Renata Staniek.

Pani Anna Czudek przedstawiła wyniki tegorocznej zbiórki na BPGA. Zebrano 270 723,00 zł. Z diecezji Cieszyńskiej wpłynęło 123 550,00 zł. Wpłynęły również ofiary od konfirmantów z Diecezji Cieszyńskiej 9240,00 zł oraz z Diecezji Katowickiej 1500,00 zł.

Zaproponowano, a następnie zatwierdzono następujący podział środków:

Diecezja Cieszyńska: Diakonat Eben – Ezer 5 000,00 zł, par. Istebna 30 000,00 zł, par. Wieszczęta –Kowale 20 000,00 zł. Diecezja Katowicka: par. Częstochowa 15 000,00 zł, par. Bytom 15 000,00 zł, par. Studzionka 25 000,00 zł, par Świętochłowice 10 000,00 zł, par. Czerwionka 5 000,00 zł, par. Orzesze 25 000,00 zł. Diecezja Mazurska: par. Nidzica 15 000 zł, par. Ostróda (Łęguty) 5 000,00zł, par. Szczytno (Rańsk) 8 000,00 zł. Diecezja Pomorsko – Wlkp.: par. Sopot15 000,00 zł, par. Słupsk 15 000,00 zł, Diecezja Warszawska: par. Lublin 15 000,00 zł, par. Tomaszów Mazowiecki 15 000,00 zł, Diecezja Wrocławska: par. Luboń 25 000,00 zł.

Ponadto z ofiary konfirmantów oraz zebranych środków postanowiono przeznaczyć 10 000,00 zł na Warsztaty Muzyczne oraz 10 000,00 zł na pokrycie kosztów przejazdu na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Suwałkach.

Zgłoszone potrzeby w wys. prawie 700 000 zł znacznie przekraczały rozdzielone środki.

Przedstawiciele obdarowanych parafii podziękowali za otrzymaną pomoc.

Podział środków został zatwierdzony podobnie jak i sprawozdanie Zarządu za 2018 rok. Zarządowi udzielono absolutorium.

W drugiej części Zjazdu przystąpiono do wyboru Prezesa BPGA i Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję. Wybory prowadzili Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha i ks. radca Janusz Staszczak. Nowym Prezesem został ks. Marcin Makula. Drugim z kandydatów był ks. Karol Macura. Członkami nowego Zarządu zostali: ks. Daniel Ferek - wiceprezes, ks. Mirosław Sikora - sekretarz, p Anna Czudek – skarbnik.

Pozostałymi kandydatami byli: ks. Łukasz Gaś, ks. Marek Loskot, ks. Dawid Banach. Obrady zakończono modlitwą.

Po obradach zgromadzeni udali się do Kościoła Świętej Trójcy na uroczyste dziękczynne nabożeństwo, które prowadził ks. Daniel Ferek. Kazanie wygłosił Prezes Synodu ks. dr Adam Malina. Nawiązał do 249 letniej historii Parafii EA w Lędzinach-Hołdunowie. Bp. Marian Niemiec wprowadził w urząd nowy Zarząd BPGA. W liturgii uczestniczyli bp. Marian Niemiec i bp. Adrian Korczago oraz ksieża Marcin Makula, Daniel Ferek, Mirosław Sikora. Oprawą nabożeństwa były pieśni nr 369, 824, 833, 783, 311.

Następny Zjazd odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.

Józef Rucki

Foto: Mirosław Leszczyk

Galeria zdjęć TU